Det Luxembourgske skattesystem

Det Luxembourgske skattesystem er forholdsvis enkelt. Det består af nedenstående 3 skatteklasser.

  • 1 - Enlige uden børn
  • 1a - enlige med børn, enlige ældre end 64 år eller enker/enkemænd
  • 2 - Gifte eller registrerede par

Skatteklassen afhænger ikke blot af, om man er gift, ugift eller lever i et registreret partnerskab, men også af hvor ægtefællen bor og om og i givet fald hvor ægtefællen arbejder.

  • Samlevere betragtes ikke som ægtefæller. Kun hvis ugifte samlevende lader deres partnerskab registrere ved kommunen, vil partnerskabet stort set have lignende virkninger som et ægteskab i skattemæssig henseende. Ægteskat/partnerskab indgået senest 31. december, vil skatteteknisk tælle, som partnerne har været gift hele året.
  • I forbindelse med køb af egen ejendom (i Luxembourg) er der mulighed for diverse specielle skattefradrag. 
  • Der gives i begrænset omfang fradrag for renteudgifter, forsikringsudgifter, opsparing til huskøb, investering i luxembourgsk risikokapital, specielt høje udgifter til læger og lign., udgifter til husligt personale og børnepasning m.m.
  • Der kan også fradrages gaver til forskellige almennyttige organer. Den nedre grænse er for tiden 125 EUR (akkumuleret) og den øvre er 20% af nettoindkomsten, med et loft på 1.000.000 EUR. En liste over organer der kan modtage fradragsberettigede gaver findes på ”impotsdirects.public.lu”, se i stikordsregisteret ”A à Z” under ”Liberalités et dons”.
  • Den ægtefælle, der tjener mest, skal have hovedskattekortet. Den anden ægtefælle vil få et skattekort med den faste skatteprocent på 18 %. Dette vil i praksis ofte føre til en restskat, da ægtefællernes samlede skatteprocent ofte ligger over 18 %.

Selvangivelsen skal officielt være indsendt senest den 31. marts.

Man kan selv beregne sin skat ved at gå ind på den Luxembourgske skattekalkulator for at få beregnet sin skatteprocent.

Ved beregningen er det vigtigt at huske at medtage begge ægtefællers samlede indtægter herunder også indtægter, der er skattepligtige i andre lande, da disse indgår i beregning af skatteprocenten.
Er man gift og pensionist beregnes skatten på grundlag af "Pension annuelle" og skatteklasse 2.

Link til skattekalkulator:

https://saturn.etat.lu/cobar/baremePP.jsp?x=75&y=7#_blank

Klik her for at få dit eget GoMINIsite